Ελάχιστες μελέτες για τον έλεγχο των επιπτώσεων της κρίσης στο θέμα του φύλου
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/04/2013

Της Κατερίνας Παπαθεοδώρου

Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW) του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 54ης συνόδου της στη Γενεύη, εξέτασε την πορεία εφαρμογής από τη χώρα μας της αντίστοιχης σύμβασης. Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την «Έβδομη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών» που παρουσιάστηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς και στοιχεία που παρουσιάστηκαν από εκθέσεις ΜΚΟ, κατέληξε στη διατύπωση συστάσεων προς την Ελλάδα, για την εφαρμογή των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση.

Εισαγωγικά, εκφράζεται η λύπη της επιτροπής για την έλλειψη επικαιροποιημένων στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων ανά φύλο, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, αλλά και για το γεγονός πως η Βουλή δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην όλη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες για τον έλεγχο των επιπτώσεων της κρίσης στο θέμα του φύλου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έχουν αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι «το συμβαλλόμενο κράτος, ακόμα και σε συνθήκες δημοσιονομικής δυσπραγίας και οικονομικής κρίσης, οφείλει να καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διατηρούνται και να επεκτείνονται οι κοινωνικές επενδύσεις και η κοινωνική προστασία και να χρησιμοποιεί ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα σε γυναίκες σε ευάλωτες καταστάσεις».

Στη συνέχεια, η επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης και προτείνει τη λήψη μέτρων σε κάθε τομέα ξεχωριστά.

Οι βασικότεροι τομείς για τους οποίους εκφράστηκαν ανησυχίες και διατυπώθηκαν συστάσεις προς την Ελλάδα είναι:

 

Θεσμικό πλαίσιο και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, να διατηρήσει και, στο μέτρο του δυνατού, να αυξήσει τον προϋπολογισμό του, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ ο ρόλος του να είναι ακόμα πιο ενεργός.

Επίσης, να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν αποτελεσματική, αμερόληπτη πρόσβαση στην υποστήριξη από την αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, με τη μορφή της δωρεάν νομικής βοήθειας.

Επιπλέον, να προχωρήσει στην κατάρτιση των δικαστών, δικηγόρων, εισαγγελέων, αστυνομικών και λοιπών φορέων, σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της, τη νομολογία και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής.

 

Εθνικός μηχανισμός για την πρόοδο των γυναικών

Εκφράζεται η ανησυχία πως οι περικοπές του προϋπολογισμού του κράτους και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της διοίκησης μπορεί να περιορίσουν την ανεξάρτητη υπόσταση της ΓΓΙΦ και να μειώσουν την ικανότητά της να ανταποκριθεί στην αποστολή της, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Επίσης και για το ότι η Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών παραμένει ανενεργός από το 2008.

Η επιτροπή ενθαρρύνει το κράτος να διατηρήσει και να ενισχύσει το ανεξάρτητο καθεστώς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και να της παρέχει επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους, ώστε να εργαστεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, να επανενεργοποιήσει την Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

 

Στερεότυπα και επιβλαβείς πρακτικές

Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις πατριαρχικές απόψεις και τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα, σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες γυναικών και ανδρών, σε όλους τους τομείς της ζωής και για τις περιορισμένες προσπάθειες αντιμετώπισής τους.

Συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να:

(α) να εφαρμόσει άμεσα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλλαγή ή την εξάλειψη πατριαρχικών απόψεων και στερεοτύπων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης

(β) να καταρτίσει προγράμματα για τη δημόσια εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των στερεοτύπων, αλλά και για την πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Βία κατά των γυναικών

Η Επιτροπή καλεί το κράτος να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και να υιοθετήσει ολοκληρωμένα μέτρα για:

(α) τη διασφάλιση, τόσο της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη όσο και της αυστηρής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας

(β) την ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω των ΜΜΕ και της εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση των δικαστών, εισαγγελέων, αστυνομίας, εργαζόμενων στο σύστημα υγείας κ.λπ. ώστε να μπορούν να προσφέρουν επαρκή υποστήριξη στα θύματα

(γ) την ενθάρρυνση των γυναικών να καταγγέλλουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, μέσω της απο-στιγματοποίησης των θυμάτων

(δ) την παροχή επαρκούς βοήθειας και προστασίας σε γυναίκες θύματα βίας με τη δημιουργία καταφυγίων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές

(ε) τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για όλες τις μορφές της βίας κατά των γυναικών, με ανάλυση κατά φύλο, ηλικία, μειονοτική ταυτότητα κ.λπ.


Εμπορία γυναικών και εκμετάλλευση της πορνείας

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τον στιγματισμό των πορνών που πάσχουν από HIV/AIDS μέσα από δημόσιες εκστρατείες ενοχοποίησης, όπου κατονομάζονται συγκεκριμένα άτομα.

Καλεί το κράτος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη δίωξη των διακινητών.

Επίσης, να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας, καθώς και την επανένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των θυμάτων παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στέγη και βοήθεια.


Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή

Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος:

(α) να θεσπίσει επαρκείς ποσοστώσεις με σκοπό την επιτάχυνση της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής

(β) να εφαρμόσει συστηματικά την ποσόστωση 30% στα διοικητικά συμβούλια της δημόσιας διοίκησης, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην πολιτική και δημόσια ζωή και

(γ) να πάρει μέτρα, ώστε να κατανοηθεί από όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ότι η πλήρης, ελεύθερη και δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών σε ίση βάση με τους άνδρες, στην πολιτική και δημόσια ζωή, είναι απαίτηση-προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης.


Εκπαίδευση

Η Επιτροπή συνιστά τη λήψη μέτρων, κυρίως, για

(α) την ίση πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, για τα κορίτσια και τις γυναίκες από όλες τις περιοχές, καθώς και από όλες τις μειονοτικές ομάδες

(β) την αντιμετώπιση κάθε φραγμού που εισάγει διακρίσεις σε βάρος τους (π.χ. στερεότυπες πολιτιστικές συμπεριφορές, χαμηλή συμμετοχή σε «μη παραδοσιακούς» επαγγελματικούς τομείς κ.λπ.).


Απασχόληση

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της, ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες, πάνω από 31% -σε σύγκριση με 24% για τους άνδρες-, καθώς και το μεγάλο κρυφό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, δείχνουν ότι οι γυναίκες περιθωριοποιούνται εξαιρετικά στην αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή συνιστά να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και για να μην είναι οι μισθοί και οι συντάξεις τους κάτω από το όριο της φτώχειας.

 

Υγεία

Η Επιτροπή συνιστά την εφαρμογή μέτρων για:

α) την αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές μεθόδους αντισύλληψης, ακόμα και επιδοτώντας τες, προκειμένου να μειωθεί αισθητά η πρακτική της άμβλωσης ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού

β) τη μείωση του ποσοστού των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη, ώστε να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ

γ) την αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους

δ) την εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών για την πρόληψη της πρόωρης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV-AIDS.

 

Γάμος και οικογενειακές σχέσεις

 

Η Επιτροπή συνιστά:

(α) την πλήρη εναρμόνιση της εφαρμογής του δικαίου της Σαρία σε τοπικό επίπεδο και του γενικού δικαίου με τις διατάξεις της Σύμβασης για μη διακριτική μεταχείριση

(β) την ενίσχυση των προσπαθειών για απαγόρευση της πολυγαμίας και των αναγκαστικών ή πρώιμων γάμων, σύμφωνα με τη Γενική Σύσταση της Επιτροπής Αρ 21 σχετικά με την ισότητα στον γάμο και στις οικογενειακές σχέσεις

(γ) την παροχή εκπαίδευσης στους νομικούς, καθώς και στους ηγέτες των θρησκευτικών κοινοτήτων, σχετικά με τη Σύμβαση και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής

(δ) την εξέταση της αναθεώρησης του Οικογενειακού Δικαίου, με σκοπό την επέκταση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων στα ζευγάρια που ζουν σε καθεστώς de facto συμβίωσης.

 

Συλλογή δεδομένων

 

Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να ενισχύσει τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση περιεκτικών στοιχείων κατά φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, γεωγραφική θέση, κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο κ.λπ., καθώς και τη χρήση μετρήσιμων δεικτών για την εκτίμηση της προόδου στην υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των γυναικών στους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση.

 

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης

 

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδας σήμερα, αλλά και της έλλειψης κάθε ευαίσθητης -από άποψη φύλου- προσέγγισης στη χάραξη πολιτικής, η επιτροπή συνιστά τη δημιουργία παρατηρητηρίου που θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στις γυναίκες από τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Επιπλέον, προτείνει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ισότητα των φύλων, ως απάντηση στην κρίση, αλλά και για τη διασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση μπορούν να εφαρμοστούν.

Τέλος, ενθαρρύνει το κράτος να εξετάσει την κύρωση των συνθηκών με τις οποίες δεν έχει ακόμη συμβληθεί και συνιστά τη διάδοση της σύμβασης CEDAW, των παρατηρήσεων και των συστάσεών της σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους.

Κλείνοντας, το συμπέρασμα που προκύπτει -και από τη συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων της έκθεσης της CEDAW για την Ελλάδα- είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών.

Επιπλέον, είναι φανερό ότι η πολιτική των Μνημονίων, με τις περικοπές σε κάθε είδους κοινωνική δαπάνη, απειλεί να τινάξει στον αέρα και οτιδήποτε θετικό έχει γίνει μέχρι σήμερα, καθώς το πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί έχει μείνει στάσιμο, ενώ υπάρχει πρόθεση υποβάθμισης ακόμα και της ΓΓΙΦ.

Επομένως, χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και ένταση του αγώνα μας για την ανατροπή των μνημονιακών μέτρων και την εφαρμογή μιας φιλολαϊκής πολιτικής που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προάγει την ουσιαστική ισότητα των φύλων.

 

* Η Κατερίνα Παπαθεοδώρου είναι μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton