Με κρυφό χρέος, και ακριβό υπερδανεισμό κρύβουν τη χρεοκοπία του Μνημονίου
Παναγόπουλος Θάνος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/01/2013

Η “αιμορραγία” του 60% του ελληνικού ΑΕΠ, που κατευθύνθηκε το 2012 για πληρωμή χρεωλυσίων και δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρέους (με το σχετικό κονδύλι να εκτοξεύεται στα 113,4 δισ. ευρώ) και η δημιουργική λογιστική για εξωραϊσμό του προϋπολογισμού, ώστε να αποκρυβεί η εκτόξευση του πρωτογενούς ελλείμματος στο τριπλάσιο του αρχικού επίσημου στόχου, συνθέτουν ένα εκρηκτικό δημοσιονομικό μείγμα που, αν μη τι άλλο, θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Πάνω από 113 δισ. ευρώ οι πληρωμές για χρεωλύσια και διαχείριση χρέους το 2012

Εις πείσμα των κυβερνητικών πανηγυρισμών για την πορεία του προϋπολογισμού του 2012, το λογιστικό τρικ πρώτου μεγέθους που κρύβεται πίσω από την εκτέλεσή τους, την εκθέτει για μία σειρά λόγους όπως είναι:

* Πρώτον, ότι σε σύγκριση με τους επίσημους δημοσιονομικούς στόχους για το 2012 (συμπληρωματικός προϋπολογισμός) η εκτέλεση είχε τεράστιες αποκλίσεις. Στα μεν έσοδα η απόκλιση ήταν 4.234 εκατ. ευρώ, στο δε πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 2.376 εκατ. ευρώ.

* Δεύτερον, παρά τις θριαμβολογίες για τη συμφωνία με τους δανειστές για καλύτερα επιτόκια, η χώρα δανειζόταν το 2012 ολοένα και μεγαλύτερα ποσά μέσω “εσωτερικού δανεισμού” (μέσω των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα) για βραχυχρόνιες διάρκειες και κυρίως μέσα από έντοκα γραμμάτια τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας με επιτόκια πάνω από 4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρεωλύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού από 33.400 εκατ. ευρώ το 2011 αυξήθηκαν το 2012 στα 47.011 εκατ. ευρώ, σαφώς πάνω από τον στόχο των 43.607 εκατ. ευρώ.

* Τρίτον, όπως αναφέρουν τα οριστικά διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, οι δαπάνες που σχετίζονται με τα χρεωλύσια και την εξυπηρέτηση του χρέους εκτοξεύθηκαν τη χρονιά που πέρασε στο αστρονομικό ύψος των 113.389 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 58,8% σε σχέση με τα 71.404 εκατ. ευρώ του 2011, με το ποσό αυτό να επιμερίζεται ως εξής:

Α. Χρεωλύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού: 23.905 εκατ. ευρώ, 85% πάνω από τον στόχο των 12.860 εκατ. ευρώ.

Β. Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού: 47.011 εκατ. ευρώ.

Γ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων: 10 εκατ. ευρώ.

Δ. Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών: 95 εκατ. ευρώ.

Ε. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης: 901 εκατ. ευρώ.

ΣΤ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: 41.000 ευρώ.

Ζ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων γενικής κυβέρνησης προηγούμενων ετών: 467 εκατ. ευρώ.

Σύνολο χρεωλυσίων και λοιπών δαπανών: 113.389 εκατ. ευρώ.

* Τέταρτον, φαλκιδεύεται η όποια προοπτική επιστροφής στην ανάπτυξη, καθώς η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων βαθαίνει την κρίση αυξάνοντας “λουκέτα” και ανεργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληρωμές του ΠΔΕ, αντί για 7.300 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2012, βρέθηκαν εν τέλει 1.186 εκατ. ευρώ χαμηλότερα, στα 6.114 εκατ. ευρώ.

* Πέμπτον, συρρικνώνεται διαρκώς το κοινωνικό κράτος που τείνει να εξαφανιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και σε σχέση με τις εκτιμήσεις που περιέχονται στον προϋπολογισμό του 2013 (οι οποίες είναι ήδη περικοπείσες σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο που είχε ψηφίσει η Βουλή πριν από 13 μήνες), τα συνολικά κονδύλια για κοινωνική προστασία περιορίστηκαν στα 2.206 εκατ. ευρώ. Κάτω δηλαδή και από τις τελευταίες αναθεωρημένες προβλέψεις των 1.307 εκατ. ευρώ, αλλά και από το αντίστοιχο κονδύλι το οποίο είχε εκταμιευθεί το 2011 (1.348 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τα οριστικά διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, το έλλειμμά του διαμορφώθηκε σε 15.688 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 3.465 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατήλθε στα 51.925 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 και υστέρηση 0,9% ή 468 εκατ. έναντι του τελευταίου επικαιροποιημένου στόχου (52.393 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48.325 εκατ. ευρώ μετά τις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από:

α) τον φόρο εισοδήματος (κατά 230 εκατ.),

β) τους φόρους στην περιουσία (κατά 107 εκατ.),

γ) τους λοιπούς άμεσους φόρους (κατά 207 εκατ.), κυρίως λόγω της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα,

δ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (κατά 55 εκατ.),

ε) τα μη φορολογικά έσοδα (κατά 55 εκατ.), αλλά και από τις μειωμένες επιστροφές φόρων κατά 517 εκατ., έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Αντίθετα, τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 3.601 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 172 εκατ. έναντι του 2011 και κατά 1.086 εκατ. έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ήταν στα 67.614 εκατ. ευρώ μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 356 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (290 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (73 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Αντίθετα, οι δαπάνες για τόκους, σε καθαρή βάση, ανήλθαν σε 12.223 εκατ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου (11.735 εκατ. ευρώ) κατά 488 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της επαναγοράς δημοσίου χρέους ονομαστικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ στις 18.12.2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Δεκέμβριο του 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 9.091 εκατ. ευρώ ή 11,9%.

 

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Αποτυχία της μνημονιακής πολιτικής

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Β' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος ΕΕΚΕ Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος επισημαίνει ότι η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης για την «αλλαγή κλίματος» στην οικονομία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε με πανηγυρικό τόνο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ότι «...τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι η χώρα κατά το 2012 πέτυχε τους δημοσιονομικούς στόχους της» τονίζει πως “ξεχνά, όμως, να αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι στόχοι άλλαζαν συνεχώς, με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Οι επίσημοι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2012 ήταν εκείνοι του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Η σύγκριση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού με τους πραγματικούς στόχους, είναι αποκαλυπτική” συμπληρώνει ο Ε. Τσακαλώτος παραθέτοντας για τα κυριότερα μεγέθη του προϋπολογισμού τα εξής μεγέθη (Στόχοι Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, Σύγκριση Στόχων - Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2012, Εκτέλεση Προϋπολογισμού και διαφορά. σε εκατ. ευρώ):

* Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού. Στόχος: 56.159, εκτέλεση: 51.925, διαφορά: -4.234.

* Πρωτογενείς Δαπάνες. Στόχος: 47.685, εκτέλεση: 47.137, διαφορά: -548.

* Δαπάνες ΠΔΕ. Στόχος: 7.300, εκτέλεση: 6.114 , διαφορά: -1.186.

* Πρωτογενές Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού. Στόχος: -1.089, εκτέλεση: -3465, διαφορά: 2.376.

Μόνο στις πρωτογενείς δαπάνες προσεγγίστηκαν οι στόχοι (μειωμένες κατά 550 εκατ. ευρώ) σημειώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: “Αλλά η υστέρηση των εσόδων ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση στις δημόσιες επενδύσεις κατά 1,2 δισ. ευρώ, γεγονός που βυθίζει την οικονομία ακόμα περισσότερο στην ύφεση. Το πρωτογενές έλλειμμα, έτσι, είναι αυξημένο κατά 2,4 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Με βάση επομένως τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2012 στο τελευταίο επίσημο κείμενο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, η δημοσιονομική πολιτική για μια ακόμα χρονιά είναι αποτυχημένη, χωρίς καν να αναφέρεται το κοινωνικό της κόστος. Εκτός από τα επικοινωνιακά παιχνίδια υπάρχει και η αποτυχία της μνημονιακής πολιτικής...”.

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton