Χωρίζουν το "φιλέτο" του Παρακαταθηκών και Δανείων για να πουληθεί
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/03/2011

Η προσοδοφόρα αμιγώς τραπεζική δραστηριότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) αποτελεί ένα από τα πρώτα “φιλέτα” προς εκποίηση που περιλαμβάνονται στο πακέτο των 50 δισ. ευρώ ιδιωτικοποιήσεων ως το 2015. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραδώσει την τράπεζα με το υγιές χαρτοφυλάκιο στα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, προσλαμβάνοντας μάλιστα για το ξεπούλημα του ΤΠΔ χρηματοοικονομικό σύμβουλο (Lazard & Co Ltd) και νομικό σύμβουλο (Δικηγορική Εταιρεία Καλλιμόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης). Μάλιστα, χθες αναρτήθηκε προς διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο προτείνει την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ώστε να παρεμβαίνει και στη δευτερογενή αγορά (κάτι που, ενώ περιλαμβάνει ακόμη την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ και τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ενόψει της εκποίησης και των ακινήτων του Δημοσίου.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται:

* Αναμόρφωση λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Απαγορεύεται η επιδότηση των υπηρεσιών που παρέχει το Ταμείο στην ελεύθερη αγορά (λ.χ. παροχή δανείων σε ιδιώτες, αποδοχή καταθέσεων κ.λπ.) από δραστηριότητες που ανάγονται στη δεσμευμένη λειτουργία του υπό καθεστώς δημόσιου νομικού προνομίου (παρακαταθήκες, υποχρεωτικές καταθέσεις κ.λπ.).

Εισάγεται ο λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Συστήνεται εσωτερικός κλάδος για τις εμπορικές δραστηριότητες. Η παροχή δανείων προς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει λειτουργικά στον δεσμευμένο τομέα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, προς το παρόν η απόσχιση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων δεν θεωρείται αναγκαία, διευκρινίζει ωστόσο ότι σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία στο μέλλον, προβλέπεται η δυνατότητα απόσχισης και εισφοράς σε υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη εταιρεία του Ταμείου. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη εξουσιοδοτικής βάσης για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας και δράσης (με προφανή την επιδίωξη ιδιωτικοποίησης του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων).

* Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)

Προβλέπονται παρεμβάσεις για να συγκεντρωθούν στον ΟΔΔΗΧ όλες οι αρμοδιότητες σύναψης πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χρέους για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Οι αρμοδιότητες έκδοσης εντολών πληρωμών, λογιστικής απεικόνισης και παροχής επίσημων στοιχείων  παραμένουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στην αρμοδιότητα του ΟΔΔΗΧ περιέρχονται: η εκτέλεση των πράξεων διαχείρισης διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, η σύναψη διαχειριστικών πράξεων επί του συνόλου του χρέους του Δημοσίου, η δυνατότητα παρέμβασης στη δευτερογενή αγορά ομολόγων του Δημοσίου με αγορές και πωλήσεις ομολόγων -εντός προκαθορισμένων ορίων- καθώς και σύναψης πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, με επιδίωξη την εξομάλυνση της αγοράς.

* Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ

Μειώνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε επτά. Συμμετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο επταμελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο.

Διευρύνονται τα στοιχεία, τα οποία οφείλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (κατΆ έτος κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της δημόσιας επιχείρησης και της νομικής και πραγματικής τους κατάστασης, τριμηνιαία έκθεση που θα αφορά σε τυχόν αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους, τυχόν αναθεωρημένος προϋπολογισμός κ.λπ.).

* Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών

Θα της ανήκει η εποπτεία, ο συντονισμός, ο έλεγχος της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και τα νομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας (Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, Κτηματικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.).

* Τράπεζες

Αυξάνονται οι ενισχύσεις στις τράπεζες κατά 30 δισ. ευρώ, ενώ διευρύνονται οι αρμοδιότητες του εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου. Θα παρέχεται πρόσβαση εκτός από τα βιβλία και στοιχεία και στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας και στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της κάθε τράπεζας, καθώς και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Τέλος, προβλέπεται ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πλαίσιο ενίσχυσης των τραπεζών με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, υποχρεούνται στη διανομή αποκλειστικά μετοχών, ως μέρισμα και για τη χρήση 2010.


Επιστολή Παπακωνσταντίνου στις τράπεζες

 

Εξάλλου, επιστολές στις τράπεζες θα στείλει την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών  Γ. Παπακωνσταντίνου με αφορμή την παροχή του νέου πακέτου εγγυήσεων ύψους 30 δισ. ευρώ και με στόχο να ενημερώσουν οι τράπεζες πού έχουν διοχετεύσει τις εγγυήσεις που έχουν λάβει έως τώρα. Ένα 24ωρο μετά τις έντονες αντιδράσεις των υπουργών για το νέο πακέτο εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις τράπεζες, ο Γ. Παπακωνσταντίνου ετοιμάζει επιστολές προς τις τράπεζες με δύο στόχους:

1. Να τους ενημερώσει για τις αυστηρές προϋποθέσεις για την παροχή των νέων εγγυήσεων και

2. Να ζητήσει αναλυτική έκθεση με το πού έχουν διοχετευτεί οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο έχουν αξιοποιήσει οι τράπεζες τις εγγυήσεις του Δημοσίου.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πλαίσιο ενίσχυσης των τραπεζών με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, υποχρεούνται στη διανομή αποκλειστικά μετοχών, ως μέρισμα και για τη χρήση 2010.

Θ. ΠΑΝ.

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton